X10 Academy Košice
2% z dane

2% z dane

Aj v tomto roku Vás chceme požiadať o podporu našej lukostreleckej akadémie formou 2% z daní. Vďaka Vašej podpore dokážeme zabezpečiť chod akadémie a neustále zlepšovať tréningové podmienky pre našich strelcov. 2% z daní tvoria významnú časť prostriedkov potrebných pre dobudovanie našej celoročne prevádzkovateľnej strelnice, nákup terčov, tréningových pomôcok, lukostreleckého materiálu a zabezpečenie nákupu materiálu pre organizovanie súťaží. Aj vďaka Vašej pomoci sa z našich strelcov stávajú špičkový športovci, ktorí nás hrdo reprezentujú na Slovenských aj medzinárodných podujatiach.

NAŠE ÚDAJE PRE POTREBY PODANIA 2% Z DANE

Obchodné meno/názov: X10 ACADEMY – 1.LUKOSTRELECKÁ AKADÉMIA

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO: 42320437

Sídlo/adresa: POVAŽSKÁ 30, 04011 KOŠICE-ZÁPAD

Postup krokov pre zamestnancov:

 • 15.2.2023 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 30.04.2023 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane na daňový úrad  podľa vášho bydliska (podajte spolu s Potvrdením o zaplatení dane , ktoré poskytne zamestnávateľ)
 • 31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
 • 31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% (2%) z dane

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Ak máte iba príjmy zo závislej činnosti vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (VIII.ODDIEL kolónka č.84 – vpíšte IČO a názov našej organizácie), Elektronický formulárPotvrdenie o podaní daňového priznania, alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (XII.ODDIEL, kolónka č.152 – vpíšte IČO a názov našej organizácie), Elektronický formulárPotvrdenie o podaní daňového priznania. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

Postup krokov pre právnické osoby:

 1. Vypočítajte si 1,0% (2%) z vašej dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8,-  €.
  POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ako sme už spomínali vyššie, fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do X10Academy. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.
 4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.